Porady finansowe

porady-do-chwilowek

Pożyczka Ferratum:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkodawca udziela możliwości przedłużenia pożyczki. W przypadku przedłużenia krótkoterminowych, Klient ma prawo przedłużyć termin spłaty dwukrotnie, przesuwając tym sposobem okres spłaty za każdym razem o kolejne 30 dni.

Klient spóźniający się ze spłatą pożyczki 60-dniowej, posiada możliwość wyłącznie jednorazowego przesunięcia terminu spłaty.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości, jest zapewnienie zabezpieczenia Pożyczkodawcy w postaci Gwaranta prawnego, bądź Gwaranta indywidualnego.

Wybierając przedłużenie terminu spłaty spełniając warunek o Gwarancie prawnym, pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłacenia kosztu przedłużenia pożyczki, w wysokości 25% zaciągniętej pożyczki.

Posługując się Gwarantem indywidualnym, do wierzytelności pożyczkobiorcy, nie są doliczane żadne dodatkowe koszty. Jednak jest on zobowiązany do dostarczenia podpisanej gwarancji przez żyranta oraz 2 świadków (może zastąpić ich notariusz). Na spełnienie tego warunku, Klient posiada 5 dni.

Koszty nieterminowości

Brak spłaty pożyczki w terminie, wiąże się z poniesieniem karnych odsetek naliczanych według przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym. Oznacza to, że do sumy wierzytelności doliczane są odsetki w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Wysokość odsetek karnych są zależne od wahań stopy referencyjnej.

Pożyczka AlfaKredyt:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkodawca przewiduje możliwość przesunięcia terminu płatności pożyczki. Pożyczkobiorca musi się liczyć z poniesieniem z tego tytułu wyliczoną opłatą. Przykładowo dla pożyczki w wysokości 1000 złotych, zaciągniętej na okres 30 dni, przesunięcie terminu spłaty o:

 • 7 dni, koszt wydłużenia spłaty wynosi 102,50 złotych
 • 14 dni, koszt wydłużenia spłaty wynosi 165 złotych
 • 30 dni, koszt wydłużenia spłaty wynosi 275 złotych

Koszty nieterminowości

Klient, który zwleka z płatnością mimo ustalonego terminu spłaty pożyczki, powinien być przygotowany na wysyłanie wezwań do spłaty pożyczki. Monity wysyłane są w następujących odstępach czasu:

 • 7 dni od terminu spłaty pożyczki, lub 7 dni od terminu przedłużenia spłaty pożyczki – wysyłany jest pierwszy monit
 • 14 dni od terminu spłaty pożyczki, lub 14 dni od terminu przedłużenia spłaty pożyczki – wysyłany jest drugi monit
 • 24 dni od terminu spłaty pożyczki, lub 24 dni od terminu przedłużenia spłaty pożyczki – wysyłany jest trzeci monit
 • 34 dni od terminu spłaty pożyczki, lub 34 dni od terminu przedłużenia spłaty pożyczki – wysyłany jest czwarty monit

W związku z wysyłanymi monitami, Pożyczkodawca nie nalicza swoim Klientom żadnych dodatkowych kosztów.

Pożyczka Kobieta z Kasą:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkodawca nie udziela możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Możliwe jest jednak skorzystanie z usługi polegającej na zaciągnięciu pożyczki Refinansującej u Pożyczkodawcy zaliczającego się do grupy kapitałowej Friendly Finance. Jednocześnie Pożyczkobiorca przystępuje do spełnienia warunków postawionych przez nowego Pożyczkodawcę.

Koszty nieterminowości

Pożyczkobiorca, nie spłacający pożyczki w terminie, musi liczyć się z poniesieniem kosztów nieterminowości. Maksymalna wysokość kosztów nieterminowości po opóźnieniu terminu płatności o 30 dni, obejmują koszty za wysyłane monity, jak i również odsetki karne, które nie mogą przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Obecnie utrzymują się one na poziomie 10 procent.

Jeśli, mimo wysyłanych monitów, nadal Klient zwleka z uregulowaniem wierzytelności, wtedy do kosztów nieterminowości doliczane są koszty sądowe, komornicze, jak i również windykacji przeprowadzanej przez firmy zewnętrzne. Brak reakcji na wszelkie ponaglenia i działania ze strony Pożyczkodawcy oraz wyznaczonych Pośredników, skutkować będzie obniżeniem zdolności kredytowej Klienta.

Pożyczka Finto:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkodawca przewiduje możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki, maksymalnie o 20 dni. Pożyczkobiorca w związku z przesunięciem okresu spłaty musi uiścić opłatę zależną od okresu trwania pożyczki, a także kwoty, na jaką została ona zaciągnięta. Przykładowo, opłata dla pożyczki w wysokości 500 złotych, zaciągniętej na okres 30 dni, będzie wynosiła:

 • 54,55 zł – przy wydłużeniu terminu spłaty na okres 5 dni
 • 64,55 zł – przy wydłużeniu terminu spłaty na okres 10 dni
 • 69,50 zł – przy wydłużeniu terminu spłaty na okres 15 dni
 • 71,05 zł – przy wydłużeniu terminu spłaty na okres 20 dni

Koszty nieterminowości

Pożyczkobiorca nie spłacający w terminie pożyczki, jest zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów nieterminowości, do których zaliczają się odsetki karne w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Stawka odsetek karnych jest regulowana w art. 481 ust. 2(1) Kodeksu Cywilnego.

Pożyczka Visset:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkodawca przewiduje możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Klient zaciągający promocyjną pierwszą pożyczkę, która nie wiąże się z poniesieniem z jej tytułów jakichkolwiek kosztów, może przedłużyć termin spłaty do 2 razy. Pożyczkobiorca w związku z przesunięciem okresu spłaty zgadza się na poniesienie kosztów. Przykładowo Klient spłacający 500 złotych w okresie 30 dni, może przesunąć pożyczkę o:

 • 7 dni, uiszczając opłatę w wysokości 54 zł
 • 14 dni, uiszczając opłatę w wysokości 102 zł
 • 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 155 zł

Koszty nieterminowości

Pożyczkobiorca, spóźniający się z terminem płatności o okres 30 dni, jest zobowiązany do zapłacenia kosztów nieterminowości, o maksymalnym wymiarze 200 złotych wraz z doliczonymi odsetkami karnymi. Wysokość odsetek karnych nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 10 procent.

Na koszty windykacyjne składają się koszty wysyłanych monitów, których suma nie może przekroczyć 200 złotych w cyklu miesięcznym. Za poszczególne monity doliczane są do wierzytelności koszty w wysokości:

 • 12 zł – za wezwanie do zapłaty drogą telefoniczną
 • 6 zł – za wezwanie do zapłaty drogą SMS-ową, VMS-ową, bądź drogą elektroniczną
 • 40 zł – za wysłanie upomnienia
 • 60 zł – za wysłanie wezwania do zapłaty drogą listowną
 • 85 zł – za wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty, przed rozpoczęciem sprawy w sądzie
 • 25% wartości pożyczki, ale nie mniej niż 150 zł – za wysłanie nowej formuły spłaty całego zadłużenia
 • 30 zł – za umieszczenie danych osobowych w rejestrze dłużników

Pożyczka SohoCredit:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkodawca nie udziela możliwości przesunięcia terminu spłaty pożyczki.

Koszty nieterminowości

Klient, który nie spłacił pożyczki w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany do płatności karnych odsetek w wysokości maksymalnie dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Ponadto do kosztów nieterminowości, doliczane są wszelkie koszty związane z czynnościami windykacyjnymi oraz polegającymi na wysyłaniu wezwań do zapłaty.

Monity są wysyłane za pośrednictwem wiadomości sms, poczty elektronicznej, drogą telefoniczną, a także wezwaniami wysyłanymi listem poleconym.

Pożyczkodawca ma prawo do przekazania wierzytelności, bądź czynności windykacyjnych podmiotom trzecim.

Brak reakcji ze strony Pożyczkobiorcy, może wiązać się ze wszczęciem postępowania sądowego, w celu odzyskania zobowiązania. Ponadto koszty procesu sądowego są przerzucane na Pożyczkobiorcę.

Pożyczkobiorca zgadza się na dokonanie cesji niespłaconych zobowiązań, na inny podmiot. Pożyczkobiorca dowiaduje się o tym fakcie drogą elektroniczną.

Pożyczka MoneyMan:

Wydłużenie spłaty

Brak informacji na temat możliwości przesunięcia terminu spłaty pożyczki.

Koszty nieterminowości

Do kosztów nieterminowości, ponoszonych przez Pożyczkobiorcę, zalicza się odsetki karne w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. Są one ustanowione przez sumę stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych.

Pożyczka SmartPożyczka:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkodawca udziela możliwość wydłużenia terminu spłaty pożyczki. Pożyczkobiorca, chcący skorzystać z tego udogodnienia, jest zobowiązany do opłacenia kosztów z tego tytułu, których wysokość jest uzależniona od czasu trwania pożyczki oraz jej wysokości.

Przykładowo Klient, który zaciągnął pożyczkę w wysokości 500 złotych, na okres 30 dni, chcąc wydłużyć termin spłaty o kolejne 30 dni, musi uiścić opłatę w wysokości 137 złotych.

Ponadto Pożyczkodawca dopuszcza możliwość skorzystania z innego rozwiązania, jakim jest pożyczka refinansująca. Taka pożyczka może być zaciągnięta u jednej z firm, która została wyróżniona na stronie internetowej Pośrednika wyznaczonego przez Pożyczkodawcę.

Koszty nieterminowości

Brak spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie, wiąże się z naliczaniem odsetek karnych, która wysokość jest uzależniona od czterokrotnej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Ponadto Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań windykacyjnych polegających na wysyłaniu wezwań do zapłaty, bądź przekazanie czynności polegających na odzyskaniu zobowiązania, osobom trzecim.

Pożyczka Pożyczka Plus:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkodawca daje możliwość przesunięcia terminu spłaty pożyczki. Klient, który chce skorzystać z tego udogodnienia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty o wartości wyliczonej względem wysokości pożyczki, oraz okresu jej spłaty.

Przykładowo Klient, pożyczający 500 złotych na okres 30 dni, zamierzający przedłużyć termin spłaty o kolejne 30 dni, jest zobowiązany do zapłaty kosztów z tego tytułu w wysokości 127 złotych.

Innym rozwiązaniem jest refinansowanie pożyczki u jednego z pożyczkodawcy, którzy zostali określeni na stronie internetowej Pośrednika.

Koszty nieterminowości

Pożyczkobiorca, który nie spłaca pożyczki w terminie musi liczyć się z doliczeniem do jego zobowiązań odsetek karnych. Wysokość odsetek jest wyliczana względem przepisów ustalonych w art. 481 ust. 21 Kodeksu Cywilnego, w którym określone są jako dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Brak reakcji ze strony Pożyczkobiorcy w kierunku spłaty należności, wiąże się z podjęciem czynności windykacyjnych, bądź zlecenie im Pośrednikowi. Wśród czynności windykacyjnych wymienia się:

 • Wysyłanie monitów drogą listowną, sms-ową, drogą elektroniczną bądź poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego.
 • Przeprowadzanie windykacji terenowej przez Pożyczkodawcę lub wyznaczonego Pośrednika
 • Wystąpienie o postępowanie sądowe oraz komornicze przy pomocy Pośrednika
 • Zawarcie danych osobowych Pożyczkobiorcy w rejestrach Biur Informacji Gospodarczych, przy pomocy Pośrednika
 • Przekazaniu długu innym podmiotom korzystając z Internetowych Giełd Wierzytelności – czynność wykonana jest przez wskazanego Pośrednika
 • Dokonania cesji długu na podmiot trzeci, czynność wykonywana jest przez Pośrednika.

Pożyczka Wonga:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkobiorca nie daje możliwości swoim Klientom, na przedłużenie terminu spłaty pożyczki.

Koszty nieterminowości

Pożyczkobiorca nie spłacający pożyczki w wyznaczonym terminie, będzie zobowiązany do pokrycia odsetek karnych. Ich wysokość jest równa dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych.

Brak spłaty Pożyczki Krótkoterminowej, wiąże się z naliczeniem odsetek karnych za każdy dzień opóźnienia, zaczynając od pierwszego dnia powstania opóźnienia w spłacie, aż do 60 dnia po terminie spłaty pożyczki.

Do kosztów nieterminowości doliczane są również ewentualne koszty wynikające z postępowania sądowego, egzekucyjnego oraz zastępstwa procesowego w procesie sądowym i postępowaniu egzekucyjnym. Do działań windykacyjnych ze strony Pożyczkobiorcy zalicza się:

 • Wysyłanie monitów poprzez wiadomość tekstową SMS
 • Wysyłanie monitów drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail
 • Wysyłanie monitów poprzez nagranie automatycznej wiadomości głosowej
 • Upomnienie o minięciu terminu spłaty, drogą telefoniczną
 • Wezwanie do zapłaty drogą listowną
 • Bezpośrednie skontaktowanie się z pożyczkobiorcą, składając wizytę w jego miejscu zamieszkania

Pożyczka Lime:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkodawca udziela możliwość przesunięcia terminu płatności pożyczki o okres 14 dni. Z tego tytułu nie są ponoszone żadne dodatkowe koszty, jednak Pożyczkobiorca jest zobowiązany do opłacenia wszystkich naliczonych odsetek karnych. Ponadto Pożyczkodawca daje możliwość spłaty pożyczki nawet po upłynięciu terminu spłaty. Klient ma prawo do wielokrotnego przesuwania terminu spłaty.

Koszty nieterminowości

Pożyczkodawca, nie otrzymując zobowiązań w terminie dolicza do wysokości zadłużenia odsetki karne. Ich wartość jest określona w art. 481 ust. 21 Kodeksu Cywilnego. Według przepisów odsetki nie mogą być wyższe, niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, którą określa suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych.

Ponadto Pożyczkobiorca pokrywa wszelkie koszty związane z wysyłanymi do niego monitami. Wezwania mogą docierać drogą telefoniczną, sms-ową, elektroniczną lub listowną. Cennik ustalany jest w Ramowej Umowie Pożyczki. Jeśli dojdzie do postępowania sądowego, również Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za poniesienie tych kosztów.

Pożyczka POLOżyczka:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkodawca udziela możliwość przedłużenia terminu spłaty o okres 7, 14 lub 30 dni. W zależności od wysokości pożyczki terminu spłaty, oraz okresu przedłużenia, wyliczana jest opłata, dzięki której Pożyczkobiorca będzie mógł skorzystać z tego przywileju.

Koszty nieterminowości

Pożyczkobiorca nie spłacający pożyczki w wyznaczonym terminie musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty naliczonych karnych odsetek, a także pozostałych kosztów windykacyjnych. Maksymalna wysokość odsetek karnych jest regulowana art. 481 ust. 21 Kodeksu Cywilnego, w którym określona jest dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Obecnie odsetki wynoszą 14 % w skali roku.

Pożyczka Chwilówkomat:

Wydłużenie spłaty

Klient mający problem ze spłatą pożyczki w wyznaczonym terminie, nie może skorzystać z udogodnienia, jakim jest przesunięcie terminu spłaty. Jednak Pożyczkodawca daje możliwość zaciągnięcia pożyczki refinansującej bezpośrednio u pożyczkodawcy, który współpracuje z Primus Finance Sp. z o.o.. Nowy Pożyczkodawca automatycznie spłata zaległości swojego Klienta, jednocześnie wyznaczając mu termin spłaty nowej pożyczki.

Koszty nieterminowości

Kosztami nieterminowości są wszelkie koszty windykacyjne wraz z naliczanymi odsetkami karnymi za każdy dzień spóźnienia w spłacie pożyczki. Maksymalna wartość odsetek karnych wyliczana jest na podstawie dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, czyli sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5.5 punktów procentowych. Jest to wartość regulowana w art. 481 ust. 21 Kodeksu Karnego.

Ponadto do Kosztów Nieterminowości zaliczają się koszty związane z wysyłanymi upomnieniami drogą elektroniczną, telefoniczną, listowną oraz sms-ową. Wysokość tych opłat jest szczegółowo określona w Ramowej Umowie Pożyczki. Pożyczkobiorca jest obciążany także kosztami związanymi z postępowaniem sądowym i komorniczym.

Pożyczka Pandamoney:

Wydłużenie spłaty

Pożyczkobiorca zyskuje możliwość przesunięcia terminu spłaty, przy wcześniejszym poniesieniu z tego tytułu wyliczonych kosztów. Przykładowo dla pożyczki w wysokości 500 złotych, na okres 30 dni, Klient chcący przedłużyć termin o:

 • – 7 dni, zobowiązany jest do zapłaty 50 złotych
 • – 15 dni, zobowiązany jest do zapłaty 65 złotych
 • – 30 dni, zobowiązany jest do zapłaty 80 złotych

Koszty nieterminowości

Pożyczkobiorca musi liczyć się z dodatkowymi kosztami, które doliczane są do pożyczki z powodu opóźnienia w spłacie swojego zadłużenia:

 • 5 dni kalendarzowych po terminie spłaty pożyczki, przesyłany jest pierwszy monit – do długu doliczana jest kwota w wysokości 20 złotych
 • 10 dni kalendarzowych po terminie spłaty pożyczki, przesyłany jest drugi monit – do długu doliczana jest kwota w wysokości 20 złotych
 • 20 dni kalendarzowych po terminie spłaty pożyczki, przesyłany jest trzeci monit – do długu doliczana jest kwota w wysokości 20 złotych
 • Po 30 dniach kalendarzowych po terminie spłaty pożyczki, przesyłany jest czwarty monit – do długu doliczana jest kwota w wysokości 110 złotych
PODOBNE ARTYKUŁY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Firmy pożyczkowe

sprawdź recenzje

pożyczki ocena na podstawie 4.9/5 z 13457 ocen.

pozyczkiland.pl - najlepsza baza pożyczek ratalnych, chwilówek i kredytów bankowych w jednym zestawieniu.

Aktualizacja 13459 opinie o pożyczkach online

Wszystkie pożyczki online w jednym zestawieniu online od ręki.

pozyczkaland.pl Główny redaktor: Aktualizacja

szybka pożyczka

szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej

szybka pożyczka dla zadłużonych

szybka pożyczka online

hapi pożyczka

pilna pożyczka dla zadłużonych

smart pożyczka logowanie

pilna pożyczka na dzisiaj

pożyczka a kredyt

pożyczka alior bank

pożyczka a podatek

pożyczka a urząd skarbowy

pożyczka a pcc

pożyczka a śmierć pożyczkodawcy

pożyczka allegro

pożyczka a darowizna

pożyczka alior bank opinie

pożyczka antyinflacyjna

alior bank pożyczka

alior bank pożyczka online

alior bank pożyczka dla zadłużonych

alior bank pożyczka na klik

aasa pożyczka

alior bank pożyczka hipoteczna

alior bank pożyczka internetowa

alfa pożyczka

aion bank pożyczka

artcash pożyczka

pożyczka ą ę

pożyczka bez bik

pożyczka bez baz

pożyczka bez bik i krd

pożyczka bez zaświadczeń

pożyczka bocian

pożyczka bez weryfikacji

pożyczka bez prowizji

pożyczka bez sprawdzania baz

pożyczka bez udokumentowanych dochodów

pożyczka bez zdolności kredytowej

bezzwrotna pożyczka 5000

bocian pożyczka

bezzwrotna pożyczka 5000 zł 2021

bezzwrotna pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

bezzwrotna pożyczka dla niepełnosprawnych

bgk pożyczka płynnościowa

bezzwrotna pożyczka 5000 podstawa prawna

bnp paribas pożyczka

bezzwrotna pożyczka dla nauczycieli

bank millennium pożyczka

pożyczka chwilówka

pożyczka co to

pożyczka chwilówka bez bik

pożyczka credit agricole

pożyczka czyste powietrze

pożyczka czyste powietrze kalkulator

pożyczka czy kredyt

pożyczka czy darowizna

pożyczka chwilówka na 60 dni

pożyczka chwilówka dla zadłużonych

czy umorzona pożyczka 5000 jest przychodem

credit agricole pożyczka

czy pożyczka musi być przelewem

czy pożyczka 5000 jest opodatkowana

czy umorzona pożyczka z pup jest przychodem podatkowym

czy pożyczka z pup jest przychodem

czy pożyczka jest opodatkowana

czy bezzwrotna pożyczka 5000 jest przychodem

czym się różni pożyczka od kredytu

czyste powietrze pożyczka oprocentowanie

pożyczka ćwiczenia

pożyczka ćwiczenie

pożyczka ćwiartka

pożyczka dla zadłużonych

pożyczka dla bezrobotnych

pożyczka dla zadłużonych z komornikiem

pożyczka dla firm

pożyczka długoterminowa

pożyczka definicja

pożyczka dla zadłużonych online bez sprawdzania baz

pożyczka do domu

pożyczka dla każdego

pożyczka dla pracownika

darowizna czy pożyczka od rodziców

darmowa pożyczka

darmowa pożyczka na 60 dni

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej a pożyczka

darmowa pożyczka bez bik

druk pcc-3 jak wypełnić pożyczka

dopasowana pożyczka opinie

dr pożyczka

deklaracja pcc pożyczka

druk pcc pożyczka

pożyczka ekspresowa pekao

pożyczka ekspresowa

pożyczka ekspresowa online

pożyczka ekspresowa pekao kod promocyjny

pożyczka ekologiczna

pożyczka

pożyczki